Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy darowizny dotyczące:

  •  nieruchomości gruntowych (działek zabudowanych lub niezabudowanych),
  •  użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego ewentualnie wraz z darowizną budynków, stanowiących odrębne nieruchomości,
  • nieruchomości lokalowych (samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości),
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego lub niemieszkalnego).