Akt notarialny jest szczególnym dokumentem, który ma na celu w sposób niepodważalny poświadczenie wykonanej czynności prawnej, jeżeli przepisy tego wymagają lub jeżeli tak ustaliły strony. Akt notarialny powinien zawierać wcześniej złożone ustnie przez strony oświadczenia woli, również powinno nastąpić odczytanie aktu notarialnego przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Po zaakceptowaniu przez obie strony treści aktu, akt jest następnie podpisany przez notariusza oraz strony.

Notariusz Ola Szczęsna w Pabianicach poinformuje strony, jakie dokumenty są niezbędne, a jakie wskazane, tak aby osiągnąć zamierzony cel. Korzystając z usług notariusza zdecydowanie zwiększamy bezpieczeństwo dokonywanej czynności prawnej, a sporządzony akt notarialny zgodnie z prawem, zyskuje charakter dokumentu urzędowego. Urzędowa moc dokumentu oznacza, że bardzo trudno podważyć jego prawdziwość w przeciwieństwie do dokumentu pisemnego, który nie korzysta z takiego prawnego przywileju.

Kto może sporządzić akt notarialny?

Jako osoba zaufania publicznego, uprawniona do wykonywania czynności notarialnych może sporządzić akt notarialny tylko notariusz. Istnieją jednak szczególne przypadki gdzie może tego dokonać polski konsul – kiedy uzyska pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Co zawiera akt notarialny?

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
 • miejsce sporządzenia aktu
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych
 • nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie
 • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
 • stwierdzenie, że akt został odczytany,przyjęty i podpisany
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • podpis notariusza.

Opłata za sporządzenie aktu notarialnego

Ministerstwo Sprawiedliwości ustala, określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz kwoty maksymalne, o które może być wynagrodzenie powiększone, odnośnie czynności notarialnych dokonanych poza kancelarią notarialną. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Więcej informacji na ten temat opłat za usługi notarialne u notariusza Olgi Szczęsnej w Pabianicach.

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?

Oryginalny dokument sporządzonego aktu notarialnego zostaje u notariusza Olgi Szczęsnej, w jej kancelarii w Pabianicach. Klienci otrzymują odpisy będące dosłownym odzwierciedleniem oryginału, o tej samej treści. Opis ma taką samą moc jak oryginał, ponieważ jest poświadczony notarialnie. Odpisy aktów notarialnych są niezbędne w szczególności do:

 • do prowadzenia egzekucji komorniczej,
 • mogą być przydatne przy załatwianiu spraw w banku lub urzędzie.

Czynności wymagające zachowania formy aktu notarialnego

Prawo polskie jako zasadę przyjęło swobodę w zakresie formy dokonywania czynności prawnych. Od tej zasady są wyjątki, w szczególności gdy czynność prawna musi być dokonana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności np. dotyczące przeniesienia własności nieruchomości lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zakupu i sprzedaży mieszkania,
 • umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego,
 • umowy zbycia własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy spółki partnerskiej,
 • umowy spółki komandytowej,
 • umowy spółki komandytowo-akcyjnej,
 • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie zmienia to faktu, że w zależności od woli stron, każda umowa lub oświadczenie woli mogą być zawarte w postaci aktu notarialnego u notariusza Olgi Szczęsnej w Pabianicach. Podpisanie aktu daje nam pewność, że w momencie złamania jej postanowień, możemy dochodzić swoich spraw w sądzie.

Najczęściej spisywane akty notarialne:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny,
 • umowa dożywocia,
 • umowa renty,
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akt założycielski takiej spółki,
 • protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku,
 • protokół dziedziczenia,
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • testament,
 • umowa lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,
 • umowa lub oświadczenie o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności użytkowania, służebności,
 • oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.