Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży dotyczące:

  • nieruchomości gruntowych (działek zabudowanych lub niezabudowanych),
  • użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego ewentualnie wraz ze sprzedażą budynków, stanowiących odrębne nieruchomości,
  • nieruchomości lokalowych (samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości),
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego lub niemieszkalnego).

Na życzenie stron, przedmiotem umowy sprzedaży dokonanej w formie aktu notarialnego może być również ruchomość np. z uwagi na wysoką cenę sprzedaży.