Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy darowizny działki (nieruchomości gruntowej) oraz poświadcza podpisy w przypadku sprzedaży działek rekreacyjnych (prawa do korzystania z ogródka działkowego). Notariusz doradza co do treści umowy zapewniającej bezpieczeństwo prawne. Czynności przeprowadzane są sprawnie, w krótkich terminach.

Darowizna działki (przekazanie działki) - Notariusz Pabianice

Jak przebiega darowizna działki

Zgodnie z obowiązującym prawem, darowizna działki, czyli nieruchomości gruntowej, wymaga formy aktu notarialnego. W praktyce darowizna działki odbywa się tak, klienci zwracają się do notariusza w celu przygotowania umowy darowizny nieruchomości.

Na podstawie przedstawionych dokumentów notariusz sporządza umowę zapewniającą bezpieczeństwo prawne zawieranej transakcji.

W akcie notarialnym umowy notariusz obowiązkowo zamieszcza wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o dokonanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisów na podstawie zawartej umowy. Notariusz składa wniosek elektronicznie jeszcze tego samego dnia, a następnie wszystkie dokumenty wraz z wypisem aktu notarialnego wysyła do sądu prowadzącego księgę wieczystą. Obdarowany staje się właścicielem nieruchomości już z chwilą zawarcia umowy, a wpis do księgi wieczystej, który następuje w późniejszym czasie, jest tylko tego potwierdzeniem.

Jeżeli darowana działka jest ogródkiem działkowym (ROD), formalnie nie dochodzi o darowiznę nieruchomości, ale do przeniesienia praw do działki, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ustawa o ROD).

Umowa darowizny działki – wzór tekstu aktu notarialnego

Każda spisywana u nas umowa darowizny działki ściśle odpowiada specyfice konkretnej sytuacji. Treść takiej umowy każdorazowo powinna być skonsultowana z obeznanym w materii prawnikiem. Zamieszczony poniżej wzór umowy darowizny działki należy traktować wyłącznie poglądowo.

Wzór umowy darowizny działki (nieruchomości gruntowej) – tekst w formacie RTF.

Sprzedaż działki – dokumenty i informacje potrzebne do zawarcia umowy

Stawiając się u notariusza w celu spisania aktu notarialnego umowy sprzedaży działki, przygotuj następujące dokumenty i informacje:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego:
  • imiona i nazwisko, 
  • imiona rodziców, 
  • stan cywilny, 
  • nr dowodu osobistego lub paszportu 
  • PESEL, 
  • adres zamieszkania;
 • numer księgi wieczystej;
 • określić podstawę nabycia sprzedawanej działki, np.:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny,
  • w przypadku spadkobrania – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • postanowienie sądu w sprawie o zasiedzenie, dział spadku, zniesienie współwłasności;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, jeśli nabycie sprzedawanej działki nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku i gdy podstawą nabycia działki jest:
  • spadek lub
  • darowizna lub 
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu zaświadczenie o braku planu oraz o tym, iż nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli nieruchomość jest zabudowana oraz gdy następuje nabycie jednej z kilku działek ujawnionych w tej samej księdze wieczystej;
 • jeżeli działka powstała w wyniku podziału i podział ten nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, niezbędne będzie przedłożenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział – o ile została wydana;
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny, czyli działki

Darowizna działki rekreacyjnej (ogródka działkowego, ROD)

Umowa darowizny prawa do korzystania z ogródka działkowego nie wymaga formy aktu notarialnego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o ROD, umowa przeniesienia prawa do działki powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W praktyce oznacza to, że strony i tak stawiają się u notariusza w celu podpisania umowy. Nawet jeśli umowa nie ma postaci aktu notarialnego (choć może taką być), zawierana jest w obecności notariusza, aby ten mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy.

Wzór umowy darowizny działki rekreacyjnej (ogródka działkowego ROD) – tekst w formacie RTF.

Opłaty sądowe związane z darowizną działki

Wysokość opłat sądowych związanych z darowizną działki wynika z zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • wpis własności w księdze wieczystej – 200 zł
 • odłączenie nieruchomości lub jej części i założenie dla niej nowej księgi wieczystej – 100 zł
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej – 100 zł.

Opłaty sądowe pobiera notariusz.

Podatki związane z darowizną działki

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku od darowizny nieruchomości podlega podatkowi, którego wysokość zależna jest od wartości rynkowej działki oraz od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania umowy i ciąży na obdarowanym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości określona przez strony umowy. Jeśli deklarowana wartość darowizny w ocenie w ocenie urzędu skarbowego została zaniżona, strony zostają wezwane do jej skorygowania. Jeżeli cena po korekcie nadal wydaje się zaniżona, urząd powołuje biegłego w celu określenia wartości rynkowej.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn ustanawia 3 grupy podatkowe:

 • I grupa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
 • II grupa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 • III grupa: inni nabywcy.

Zgodnie z Art. 15 Ustawy o podatku od spadku i darowizn, stawka podatku zależna jest od przynależności do danej grupy podatkowej, przy czym darowizna działki podlega zupełnemu zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn w przypadku, gdy obdarowanym jest małżonka, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha – wymienieni w Art. 4a Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Kwoty nadwyżki w złPodatek
ponaddo
1) od nabywców z I grupy
10 2783%
10 27820 556308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców z II grupy
10 2787%
10 27820 556719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 5561644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców z III grupy
10 27812%
10 27820 5561233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 5562877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Art. 4a Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

W przypadku darowizny prawa do korzystania z ogródka działkowego, czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%, a do zapłaty podatku obowiązany jest nabywający prawo do korzystania z ogródka działkowego. 

Cena sporządzenia umowy darowizny (przepisania) działki u notariusza

Opłaty związane ze darowizną działki pobierane są przez notariusza. Składają się na nie:

Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy darowizny działki ustalana jest indywidualnie, a jej podstawą jest jej rynkowa wartość. Maksymalną wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i wynosi ona 100 zł do 10 000 zł.

 • przy wartości działki do 3000 złotych – 100 złotych
 • przy wartości działki powyżej 3000 do 10 000 złotych – 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotych
 • przy wartości działki powyżej 10 000 do 30 000 złotych – 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 złotych
 • przy wartości działki powyżej 30 000 do 60 000 złotych – 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 złotych
 • przy wartości działki powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – taksa wynosi 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł (czyli przy mieszkaniu o wartości 200 000 zł będzie to łącznie 1570 zł).
 • przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – taksa wynosi 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.
 • przy wartości działki powyżej 2 000 000 zł – taksa wynosi 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej).