Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży domów. Umowa sprzedaży domu jest dokumentem zawieranym wyłącznie w formie aktu notarialnego. Poświadczenie dokonania takiej transakcji w innej formie, a więc niedochowanie formy aktu notarialnego, powoduje jej nieważność.

Stawiając się u notariusza, przygotuj następujące dane i dokumenty:

 • dane osobowe strony kupującej i strony sprzedającej:
  • imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu lub paszportu oraz termin ważności, PESEL,
  • określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt;
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawę nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wartość rynkową nieruchomości,
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku płatności dokonywanej przelewem,
 • zaświadczenie, że w domu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • w przypadku obciążenia hipoteką przedmiotu transakcji zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, informujące o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem Bank wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki
 • w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt umowa kredytowa, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt wraz z ustanowieniem hipoteki w akcie notarialnym – oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego, (z jego treści powinna wynikać wysokość udzielonego kredytu na nabycie wskazanej konkretnie nieruchomości (numer, adres) oraz, że zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka ustanowiona na rzecz banku do określonej sumy (kwota) i na czym ma zostać ustanowiona hipoteka.

Opłata za sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości ustalana jest indywidualnie. Maksymalną wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i wynosi ona 710 zł do 10 000 zł.