Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży mieszkań, w tym mieszkań spółdzielczych. Umowa sprzedaży mieszkania jest dokumentem zawieranym wyłącznie w formie aktu notarialnego. Poświadczenie dokonania takiej transakcji w innej formie, a więc niedochowanie formy aktu notarialnego, powoduje jej nieważność.

Sprzedaż mieszkania u notariusz w Pabianicach

Dokumenty wymagane przy sprzedaży mieszkania u notariusza

Stawiając się u notariusza, przygotuj następujące dane i dokumenty:

 • dane osobowe strony kupującej i strony sprzedającej:
  • imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu lub paszportu oraz termin ważności, PESEL,
  • określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt;
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla mieskzania,
 • podstawę nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wartość rynkową mieszkania,
 • warunki i data wydania mieszkania,
 • numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku płatności dokonywanej przelewem,
 • zaświadczenie, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (w przypadku mieszkań położonych poza granicami miasta stołecznego Warszawy),
 • w przypadku obciążenia hipoteką przedmiotu transakcji zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, informujące o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem Bank wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki
 • w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt umowa kredytowa, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt wraz z ustanowieniem hipoteki w akcie notarialnym – oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego, (z jego treści powinna wynikać wysokość udzielonego kredytu na nabycie wskazanego konkretnie mieszkania (numer, adres) oraz, że zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka ustanowiona na rzecz banku do określonej sumy (kwota) i na czym ma zostać ustanowiona hipoteka.

Koszt sprzedaży mieszkania u notariusza

Co do zasady koszty notarialne (taksa notarialna plus wypisy) przy sprzedaży mieszkania pokrywa kupujący, choć strony mogą wprowadzić w tej kwestii inne ustalenia. W przypadku umów deweloperskich, utarło się, że koszty ponoszą po połowie i deweloper i nabywca.

Do opłat związanych z podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż nieruchomości zaliczamy:

 • indywidualnie ustaloną taksę notarialną bazującą na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty sądowe,
 • wniosek wieczystoksięgowy (200 zł) oraz
 • koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą rozpoczętą stronę).

Do opłat należy jeszcze doliczyć podatek VAT w wysokości 23 procent.

Opłata za sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustalana jest indywidualnie. Maksymalną wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i wynosi ona 710 zł do 10 000 zł.