Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza umowy zamiany w formie aktu notarialnego dotyczące:

  • nieruchomości gruntowych,
  • nieruchomości lokalowych,
  • użytkowania wieczystego gruntu,
  • spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Na życzenie stron przedmiotem umowy darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego może być również ruchomość, kwota pieniędzy.