Notariusz Olga Szczęsna spisuje na zlecenie klientów testamenty w formie aktu notarialnego, czyli dokumentu urzędowego. Testament notarialny to jedna z najpewniejszych form wyrażenia swojej ostatniej woli. Koszt przygotowania testamentu to 50 zł.

Osoba zapisująca komuś spadek, czyli spadkodawca lub testator, rozporządza swoim majątkiem na ewentualność swojej śmierci, wskazując tym samym w treści testamentu osobę lub osoby, którym ten spadek zostaje powierzony. 

Własnoręcznie spisany testament, czyli testament holograficzny

Własnoręcznie spisany testament, tak zwany holograficzny, by był ważny, musi być w całości napisany własnoręcznie, opatrzony podpisem i datą jego sporządzenia. Testament napisany za pomocą komputera lub podyktowany komuś i jedynie podpisany przez spadkodawcę nie będzie ważny. Testament własnoręczny nie musi być spisany obecności świadków, jednak praktyka pokazuje, że często rodzą się wątpliwości co do faktu, czy został rzeczywiście sporządzony własnoręcznie. W takich przypadkach, sprawa o nabycie spadku trafia do sądu co znacznie komplikuje i wydłuża cały proces dziedziczenia. Zapisy testamentów własnoręcznych rodzą niekiedy skutki, jakich nie oczekiwał spadkodawca, mogą zawierać błędy dotyczące na przykład zapisów czy wydziedziczenia. Nieprecyzyjne zapisy mogą skutkować sporem pomiędzy spadkobiercami, a wtedy testament będzie podlegał ocenie sądu. Może zdarzyć się tak, że wola spadkodawcy wyrażona w testamencie zostanie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zastąpiona zasadami ustawowymi, czyli że na przykład w pierwszej kolejności dziedziczyć będą małżonek i dzieci, o ile są, a w razie ich braku dalsi krewni, a nie osoby wskazane przez spadkodawcę.

Testament notarialny

Testament notarialny sporządzany przez notariusza zgodnie z wolą spadkodawcy, to jedna z najpewniejszych form wyrażenia swojej ostatniej woli. Ma ona formę aktu notarialnego i jeśli spadkodawca ma tylko takie życzenie, może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Ułatwi to dotarcie do testamentu po śmierci spadkodawcy. Testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny.

Jeśli testament został sporządzony w formie aktu notarialnego, podważenie go jest stosunkowo trudne. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach – osoba, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna te okoliczności udowodnić.

Testament to dokument notarialny, który określa rozporządzenie majątku tylko jednej osoby. Nie jest możliwe spisanie testamentu wspólnego na przykład w przypadku przez oboje małżonków. Testament ma prawo sporządzić tylko osoba pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona.  W dowolnym momencie istnieje możliwość odwołania lub zmiany testamentu.  Jeśli go sporządzimy dziś mamy prawo go zmieniać aż do śmierci – odwołać go możemy  w całości lub zmieniając jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu  może nastąpić poprzez sporządzenie przez spadkodawcę nowego testamentu.

Dlaczego warto spisać testament u notariusza Olgi Szczęsnej w Pabianicach?

Tylko niewielka część Polaków decyduje się na spisanie testamentu. Robią to głównie kobiety i zwykle powstaje on w domu. Spadkobiercy wierzą, że taka forma jest wystarczająca. Choć w Polsce testament własnoręcznie spisany to ciągle popularna forma,  wraz ze wzrostem świadomość społeczeństwa w zakresie dziedziczenia, coraz częściej mamy do czynienia z testamentem w formie aktu notarialnego – który jest czynnością prawną i oczywiście sporządzany jest przez notariusza.

Jak sporządzić testament u notariusza?

Aby nastąpiło sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, należy:

  • sporządzić dokument u notariusza,
  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych,
  • nie być ubezwłasnowolnionym,
  • mieć pełną świadomość i wolę sporządzenia dokumentu.

Warto na spotkanie z notariuszem przygotować dane osobowe osoby spisującej testament, jak i spadkobierców. Notariusz odczytuje tak przygotowany testament. Gdy ostatecznie spadkodawca zgodzi się z treścią dokumentu, składa na nim swój podpis. Testament podpisuje również notariusz.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli sytuacja spadkodawcy tego wymaga, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego poza siedzibą kancelarii.

Opłata  za tak sporządzony dokument to kwota wielkości  50 -150 zł. Oryginalne pismo pozostaje w kancelarii notarialnej.

Co zawiera testament?

Testament powinien zawierać:

  • określenie dziedziczenia majątku, w szczególności pieniędzy lub nieruchomości,
  • osoby wskazane do dziedziczenia dóbr, czyli spadkobierców,
  • podpis i datę spisania dokumentu.

W testamencie mogą być również zawarte zapisy obligujące spadkobierców do spłaty określonych świadczeń.

Podstawowy wzór testamentu

Podstawowy wzór testamentu wskazuje osoby, które mają po spadkodawcy dziedziczyć. Może określić udział, jakim mają one otrzymać. Przy czym należy pamiętać, że wskazanie tych osób nie pozbawia osób uprawnionych do otrzymania zachowku np.

Ja, Jan Kowalski, urodzony 12 grudnia 1952 roku w Pabianicach, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Irenę Nowak i moją wnuczkę Hannę Nowak.

Jan Kowalski.

Wzór testamentu z wydziedziczeniem

Wydziedziczenie osoby wskazanej w testamencie pozbawia ją prawa do części spadku oraz prawa do zachowku. Należy pamiętać, że wydziedziczenia można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn. Dzieje się tak w sytuacji, gdy uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przykład

Ja, Jan Kowalski, urodzony 12 grudnia 1952 roku w Pabianicach do spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Irenę Nowak i moją wnuczkę Hannę Nowak. Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Stefana Kowalskiego, ponieważ nie utrzymuję on ze mną żadnych kontaktów rodzinnych od ponad dziesięciu lat. Nie interesował się moją osobą, gdy byłem ciężko chory oraz odmówił pomocy finansowej na moje leczenie.

Jan Kowalski”

Wzór testamentu z zapisem

Spadkodawca ma możliwość uczynić zapis zwykły lub zapis windykacyjny w testamencie. Przy czym należy pamiętać, że w testamencie własnoręcznym można uczynić wyłącznie zapis zwykły. Zapisobiorca ma prawo otrzymać od spadkobierców uwzględnione w testamencie rzeczy. Zapis windykacyjny wymaga testamentu w formie aktu notarialnego np.

Ja, Jan Kowalski, urodzony 12 grudnia 1952 roku w Pabianicach, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuję w równych częściach dzieciom.

Jednocześnie chciałbym, aby mój przyjaciel, Krzysztof Banc otrzymał jako zapisobiorca całą moją kolekcję filatelistyczną.

Jan Kowalski

Zapis windykacyjny

Jeśli testament sporządzany jest w formie aktu notarialnego, spadkodawca może zawrzeć w jego treści zapis windykacyjny. Główna różnica pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym polega na tym, że zamieszczony przez spadkodawcę w testamencie zapis zwykły jedynie zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiorcy) określonego świadczenia, natomiast zapis windykacyjny sprawia, że zapisobiorca windykacyjny w chwili otwarcia spadku (czyli po śmierci spadkodawcy) nabywa przedmiot zapisu.

Zapisobiorca windykacyjny staje się z chwilą otwarcia spadku wprost uprawnionym do tego, co stanowi przedmiot zapisu. Przedmiot zapisu windykacyjnego został określony szeroko i w myśl art. 981(1) § 2 może nim być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności.W sytuacji, jeżeli przedmiotem zapisu windykacyjnego jest prawo własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, z chwilą śmierci spadkodawcy zapisobiorca windykacyjny staje się właścicielem rzeczy, chyba że w chwili śmierci rzecz nie należała do spadkodawcy albo był on zobowiązany do jej zbycia.