Notariusz Olga Szczęsna jest absolwentką kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację sądową. Przed otwarciem Kancelarii Notarialnej Notariusz wykonywała zawód sędziego Sądu Rejonowego, w tym również w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Ponadto Notariusz pracowała na stanowisku Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obecnie Notariusz – poza prowadzeniem Kancelarii Notarialnej — jest również arbitrem „ULTIMA RATIO” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Przy wykonywaniu czynności notarialnych Notariusz kieruje się nie tylko zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ale również zwraca uwagę na indywidualny charakter każdej czynności.

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz Olga Szczęsna